Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges samtliga kustvattenförekomster

På uppdrag från Vattenmyndigheten har vi framställt ett satellitbaserat underlag till statusklassningen av Sveriges samtliga kustvattenförekomster 2013. Baserat på satellitdata för tre på varandra följande år (2009-11) har vi tagit fram information per vattenförekomst som kommer tjäna som underlag till statusklassningen.

Levererade data baseras på MERIS fr (MERIS full resolution) data med 300 meters markupplösning. Samtliga bilder mellan juni-augusti, 2009-2011, har bearbetats för att få fram vattenkvalitetsinformation i rasterformat. Från dessa kartor har vi extraherat och sammanställt data per vattenförekomst. Små och/eller avlånga vattenförekomster kan inte klassa på grund av den begränsande bildupplösningen på 300 meter.

Data i form av 3-årsmedelvärde baserat på klorofyll koncentration och siktdjup, samt motsvarande EK-värde och N-klass i enlighet med föreskrivna bedömningsregler har beräknats och underlaget består även av statuskartor liknande den som visas nedan.

Förutom klorofyll och siktdjup består underlaget även av kartor motsvarande 3-års medel för suspenderat material (TSM), och Coloured Dissolved Organic Matter (CDOM).